Notariskantoor Klaske Vriesinga Zeewolde

Algemene voorwaarden Notariskantoor Vriesinga

Artikel 1

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notariskantoor Vriesinga. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 2

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Notariskantoor Vriesinga gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Notariskantoor Vriesinga onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notariskantoor Vriesinga aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Notariskantoor Vriesinga gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Notariskantoor Vriesinga onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Indien in een dergelijke situatie Notariskantoor Vriesinga op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat Notariskantoor Vriesinga aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Notariskantoor Vriesinga in rekening is gebracht.

De (kandidaat-)notarissen verbonden aan Notariskantoor Vriesinga zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Artikel 3

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariskantoor Vriesinga aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Notariskantoor Vriesinga bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 4

Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Vriesinga zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Notariskantoor Vriesinga is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 5

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 6

Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Vriesinga op verzoek van een opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 7

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 8

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:199a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

Artikel 9

Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Notariskantoor Vriesinga werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Notariskantoor Vriesinga hebben verlaten.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Vriesinga en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Op de dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Een melding in het kader van de WWFT mag niet aan de betreffende cliënt meegedeeld worden.

Artikel 11

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 12

De wet schrijft voor dat de notaris gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van de notaris zijn betrokken. Op de website van de notaris staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe de notaris omgaat met de persoonsgegevens.

Artikel 13

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 14

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar boven